Werkgroep Bouwhistorie Dordrecht


Er is al veel bekend over historisch interessante panden in de binnenstad van Dordrecht. Er is en wordt uitgebreid onderzoek gedaan door de Dienst Monumentenzorg van de Gemeente Dordrecht en organisaties als de Vereniging Oud-Dordrecht en het Kenniscentrum Augustijnenhof. Maar dat zijn vaak 'bureauexercities' die, hoe waardevol ook, niet 'achter de gevel' zijn uitgevoerd.

Doelstelling werkgroep

De werkgroep Bouwhistorie Dordrecht van het Historisch Platform, van start gegaan in oktober 2014, wil graag 'achter de gevel' onderzoeken en op deze manier bijdragen aan de kennis van de bouwontwikkeling van onze stad. Met andere woorden, fysiek onderzoek aan en in panden, waar nodig ondersteund met archiefonderzoek.


Bouwhistorisch onderzoek vindt plaats door vrijwilligers met specialistische kennis, meestal in panden waar sprake is van een voorgenomen of aan de gang zijnde verbouwing, maar slechts in die gevallen waarin geen sprake (meer) is van door derden uitgevoerd bouwhistorisch onderzoek. Dergelijk onderzoek wordt bij monumenten vaak door de Gemeente verplicht gesteld als voorwaarde voor de verlening van vergunningen. Voor de werkgroep is die voorwaarde niet van belang, in tegendeel. We willen vooral graag bouwhistorische feiten ontdekken die niet direct binnen het spectrum van Monumentenzorg vallen. Achter menige gevel van panden die de status monument niet hebben zijn immers bouwhistorisch interessante details te vinden die ons veel kunnen leren! Uiteraard wordt onderzoek aan en in panden alleen met toestemming van de eigenaar uitgevoerd. Eigenaren van panden die het vermoeden hebben dat hun huis in bouwhistorisch opzicht interessant zou kunnen zijn kunnen ons om onderzoek vragen, ook als u gewoon nieuwsgierig bent! Publicatie van interessante vondsten zal alleen na overleg met de eigenaar op deze website plaatsvinden.De werkgroep opereert zelfstandig en onafhankelijk van de Gemeente Dordrecht. De bouwhistoricus van de stad fungeert als adviseur van de werkgroep. Heeft u iets in uw huis dat bouwhistorisch interessant zou kunnen zijn of wilt u informatie? U kunt onze werkgroep bouwhistorisch onderzoek rechtstreeks bereiken via de contactpagina. Wilt u meer lezen over bouwhistorie? lees meer....

Wat is er tot dusver gebeurd?

Zoals gezegd, de werkgroep is in oktober 2014 van start gegaan, De groep bestaat uit een variërend aantal leden met zeer verschillende achtergronden. Een paar leden hebben veel ervaring met archiefwerk en anderen zijn actief geweest in de restauratiebouw, of zijn dat nog steeds. Weer anderen houden zich bezig met fotografie en verslaglegging.

De werkgroep komt regelmatig bij elkaar, bespreekt de stand van zaken, plant onderzoeken en bespreekt de resultaten. Ook wordt veel aan kennisdeling gedaan.

Hoe gaat zo’n onderzoek nu in zijn werk?

Als u als eigenaar/bewoner denkt dat uw pand mogelijk historisch interessante aspecten bevat, en uw belangstelling hebt getoond voor onderzoek (bijvoorbeeld via onderstaand formulier), neemt een van de leden ter oriëntatie contact met u op. Onderwerpen: wat zijn die interessante aspecten, zijn ze onderzoek waard, wanneer kan onderzoek plaatsvinden, kunnen resultaten worden gepubliceerd e.d. Vervolgens wordt binnen de werkgroep archiefonderzoek gedaan en komen twee of drie leden, al dan niet samen met de bouwhistoricus Christine Weijs, bij u het onderzoek uitvoeren. Zij fotograferen interessante details en leggen de resultaten vast in een rapport, dat gratis aan de eigenaar/bewoner van het pand ter beschikking wordt gesteld. Eventuele publicatie van resultaten op de website van het Historisch Platform gebeurt alleen met uw toestemming.

Sinds de oprichting van de werkgroep zijn meer dan 100 onderzoeken uitgevoerd. Zie voor een overzicht van uitgevoerde onderzoeken https://www.monumentenzorgdordrecht.nl/bouwhistorische-rapporten. Voor interessante vondsten zie de rubriek 'Nagels en duimen' op deze website.                               

Is uw interesse door lezing van dit relaas opgewekt en denkt u dat er iets leuks in uw huis te zien valt? Maak dan gebruik van het contactformulier. Wij komen langs!